تیم ما را بیشتر بشناسید

دانیال مظهری

دانیال مظهری

برنامه نویس

اصغر خانی

اصغر خانی

برنامه نویس

دانیال مظهری

دانیال مظهری

برنامه نویس


فعالیت های من


 • تدریس

 • مدیریت تیم های برنامه نویسی

 • مدیریت پروژه ها

 • برنامه نویسی

 • مشاوره

تخصص های من • WCF

 • #C

 • Asp.Net WebForms

 • Asp.Net MVC

 • WPF

 • Windows Forms

 • Android

 • Sql Server

 • Web Design

 • JavaScript

 • Html5

 • Css3

 • AngularJs

 • SignalR

 • SEO

اصغر خانی

اصغر خانی

برنامه نویس


فعالیت های من


 • تدریس

 • مدیریت پروژه ها

 • برنامه نویسی

 • مشاوره

تخصص های من • #C

 • Asp.Net WebForms

 • Windows Forms

 • Android

 • Sql Server

 • Web Design

 • JavaScript

 • Html5

 • Css3

 • AngularJs

 • SignalR

 • SEO